بایگانی برچسب: s

طنز نوشته های کوتاه

طنز نوشته های کوتاه

ديشب يه قابلمه گرفتم دستم الكي رفتم دم خونه دوستم پشت در وايستادم

بعد از ٥ دقيقه ديدم ٢٠٠ نفر با قابلمه پشت سرم وايستادن

منم بصورت نامحسوس مكانُ ترك كردم

دکترم رفتم گفته مشکلی نداری