۲۰
تیر
لحظه های ناب زندگی لحظه های بی قراری و دل گرفتگی, لحظه های ناب زندگی انسان است شاید خدا می خواهد در این لحظه ها که ارتباط تو با دیگرانبه هر دلیلی قطع می شود , خود را به تو نشان دهد و ارتباط عمیقی بین تو و خدا ایجاد کند.این لحظه ها را از دست ندهیم.از آن فرار نکنیم دل گرفتگی یعنی دل ما...