۱۶
تیر

طنز

گاهی هیچ چیزی برای ازدست دادن ندارم🤗
لم می‌دهم وبه بدبختی‌هایم لبخند می‌زنم
همه فکر می‌کنند هیچ مشکلی ندارم
اما زندگی بدون مشکل فقط یک خواب است😎
آدم هم نمی‌تواند همیشه بخوابد!😄